Persondatapolitik

For behandling af kunde- og leverandøroplysninger for Bestcar Aps.

 

1. Dataansvarlig

BESTCAR ApS. er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger:
Christen Bergs Allé 19
2500 Valby
Tlf. +45 30 24 28 00
[email protected]

 

Bestcar Aps. består af følgende selskaber:

Bestcar Aps. Aps.

 

1. Bestcar Aps. håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Bestcar Aps. indgår aftale med kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en kunde, bestiller og køber én eller flere af Bestcar Aps. serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Bestcar Aps., giver denne samtidig sit samtykke til, at kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Bestcar Aps. Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Bestcar Aps. afgiver til Bestcar Aps. i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Bestcar Aps.

 

2. Bestcar Aps indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Bestcar Aps. på følgende vis:

 • Når en kunde – eller en repræsentant for denne – laver en bordreservation, indhenter tilbud på et selskab, event eller anden ydelse, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Bestcar Aps.
 • Gennem browser-cookies på vores hjemmesider.
 • Fra sociale medier.
 • Når leverandører indgår aftaler med Bestcar Aps. eller afgiver tilbud til Bestcar Aps.
 • Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

 

3. Oplysninger som Bestcar Aps. indsamler

Bestcar Aps. indsamler følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke-personfølsomme oplysninger.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik.
 • Oplysninger fra kundeundersøgelser og kundeefeedbacks.Oplysninger fra eventuelle afholdte konkurrencer.
 • Oplysninger fra Bestcar Aps sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Bestcar Aps.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
 • Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.

En kunde/leverandør kan frivilligt og efter eget valg give Bestcar Aps. yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Bestcar Aps servicering af kunden/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Hvis en kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Bestcar Aps. dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Bestcar Aps. modtager direkte fra kunder/leverandører, vil Bestcar Aps. i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Bestcar Aps. har modtaget af tredjeparter, fx en formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat. Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart forpligtet til at informere de pågældende kunder/leverandører om Bestcar Aps vilkår og betingelser, samt Bestcar Aps persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

Ved reservationer og bestillinger af serviceydelser og produkter gemmer Bestcar Aps. de oplysninger, som kunden/leverandøren har givet, i indtil 2 år, hvorefter oplysningerne slettes.

 

4. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Bestcar Aps. indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en bordreservation til Bestcar Aps. eller køb/salg af produkter eller ydelser. Det er den enkelte aftales indhold og karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Bestcar Aps. indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 • Behandling af kunders reservation og køb af Bestcar Aps serviceydelser.
 • Behandling af leverandørers tilbud om, samt salg af produkter og ydelser.
 • Kontakt til kunden før, under og efter dennes besøg.
 • Opfyldelse af kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Bestcar Aps serviceydelser.
 • Tilpasning af Bestcar Aps markedsføring og øvrige kommunikation.
 • Analyse af kunder/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse.
 • Administration af kunders/leverandørers relation til Bestcar Aps.

 

5. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

Bestcar Aps. vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Bestcar Aps. som en kunde eller en leverandør er part i.

Hvis en kunde i forbindelse med besøg hos Bestcar Aps. oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Bestcar Aps. alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til dette.

I nogle situationer modtager Bestcar Aps. personoplysninger fra tredjepart. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende kunder/leverandører om Bestcar Aps vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

 

6. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede (kunder/leverandører) følgende rettigheder:

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Bestcar Aps. behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, Bestcar Aps. har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Bestcar Aps. har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Bestcar Aps. ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Bestcar Aps. ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede. Hvis nogle af de oplysninger, som Bestcar Aps. har om den registrerede, er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Bestcar Aps.

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Den registrerede kan til enhver tid skriftligt bede Bestcar Aps. om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Bestcar Aps. er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Bestcar Aps., hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Bestcar Aps. Skriftlig anmodning sendes til Bestcar Aps., se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1. Bestcar Aps. vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Bestcar Aps. vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Bestcar Aps. vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Den registrerede vil til enhver tid modtage svar på anmodningen indenfor 1 måned efter modtagelsen.

Bestcar Aps. tager forbehold for at kunne afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse, som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger, som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

 

7. Sikkerhed og deling af personoplysninger

Bestcar Aps. beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer ansat hos Bestcar Aps., der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registrerede personoplysninger, har adgang hertil. Bestcar Aps. kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, vil Bestcar Aps. underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. Bestcar Aps sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Bestcar Aps. benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc. Bestcar Aps. indgår løbende databehandleraftaler med alle leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger. Formålet er at kunne give kunden den bedste betjening og service, uanset hvilken afdeling i Bestcar Aps. kunden benytter sig af.

Bestcar Aps. sletter dine personoplysninger, når Bestcar Aps lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Som hovedregel gemmes finansielle data i 5 år og øvrige data i 2 år.

 

8. Cookies

Bestcar Aps. anvender cookies. Yderligere oplysning om Bestcar Aps cookiepolitik kan indhentes her.

 

9. Klage

Klage over Bestcar Aps behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail [email protected]

 

10. Opdatering

Dette dokument vil blive løbende blive opdateret og mindst en gang om året. Dokumentet er sidst opdateret 18. december 2019.

Thomas Jepsen

+45 30 24 28 00
[email protected]

BestCAR

BestCAR
Christen Bergs Alle 19
2500 Valby
CVR 31494524
[email protected]